Impressum

Impressum

Právne informácie, Miele s.r.o.

Predávajúci:

Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 58 103 111
Fax: +421 2 58 103 119

E-mail: info@miele.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 30292/B
IČO: 35 872 161
IČ DPH: SK2020264807

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

© Copyright Miele s.r.o.
Spoločnosti Miele s. r.o. patria všetky práva týkajúce sa obsahu zverejneného na tomto webovom sídle. Na obsah sa vzťahujú autorské práva a iné práva na ochranu duševného vlastníctva a informácie sprístupnené na tomto webovom sídle nesmú byť žiadnou osobou používané, kopírované, rozširované alebo menené pre komerčné účely.